Terapiapalvelut Vuokko Häkli

gallery/ktt

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiamuoto, jossa asiakas voi ilmaista itseään joko kuvallisesti tai sanallisesti tai molemmin tavoin. Terapiassa ei tarvitse tehdä kuvaa, mutta halutessaan voi käyttää erilaisia taidemateriaaleja ja ilmaista myös niiden avulla tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Jokainen voi itse valita sopivan tavan työskennellä. Lasten kanssa myös leikki ja sadut voivat olla osa yhteistä vuorovaikutusta. 

gallery/keho

Kuvataidepsykoterapia

Psykofyysinen Psykoterapia

Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin, jolloin huomio kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Ymmärrys autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä on psykofyysisen psykoterapian keskiössä. Siinä kiinnitetään huomio vuorovaikutteiseen tunnesäätelyyn ja tavoitteena on asiakkaan itsesäätelytaitojen kehittyminen.

Toimintaterapia

Lasten ja nuorten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapia tukee arjessa selviytymistä mm opiskelua, kaveritaitoja, kädentaitoja, hahmottamista sekä tasapaino- ja koordinaatiotaitoja. Terapiassa tärkeää on myös tunne- ja säätelytaitojen tukeminen. SI-terapiassa SI-koulutettu terapeutti kuntouttaa lasta, jolla on aistitiedon käsittelyn häiriöitä.

gallery/si_ter